Rozhovor s rektorem Vysoké školy Logistiky v Přerově JUDr. Ivanem Barančíkem

Rozhovor s rektorem Vysoké školy Logistiky v Přerově JUDr. Ivanem Barančíkem

VŠLG je soukromou neuniverzitní vysokou školou, která zahájila vzdělávací činnost v roce 2004. Od této doby nabízí vzdělávání ve studijním bakalářském tříletém programu Logistika a to ve čtyřech studijních oborech: Dopravní logistika, Logistika služeb, Informační management a Logistika cestovního ruchu. Absolventi těchto bakalářských oborů mohou pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu Logistika.

VŠLG je jedinou soukromou vysokou technickou školou tohoto typu na území celé České republiky nabízející technicky orientované studium logistiky s dobrou uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, kde je o odborníka na „logistiku“ u zaměstnavatelů zájem. Logistika je perspektivním, moderním a novátorským pojetím řízení s širokým uplatněním v různých odvětvích praxe nebo při soukromém podnikání. Kromě prvního a druhého stupně vysokoškolského vzdělávání VŠLG nabízí svým absolventům možnost pokračovat v doktorandském studiu v akreditovaném studijním programu Logistika na Fakultě dopravy ČVÚT Praha. Tento třetí stupeň (doktorský Ph.D.) vysokoškolského vzdělání na FD ČVÚT Praha je zajišťován v součinnosti s pedagogy VŠLG, kteří působí jako školitelé doktorského studia.

Vzdělání dosažené na VŠLG je svým zaměřením uplatnitelné v praxi na úrovni zaměstnanců firem s logistickým zaměřením (doprava, skladování, výroba, služby apod.), ale i v oblasti státní správy a samosprávy. Teoretické poznatky a praktické dovednosti jsou u studentů rozvíjeny tak, aby byli schopni řešit problémy spojené s řízením materiálových a informačních toků v organizacích nejrůznějšího typu a po nezbytné praxi mohli zastávat manažerské funkce ve výrobních podnicích, distribučních společnostech a podnicích poskytujících služby v podmínkách integrovaného logistického řetězce. Nespornou výhodou absolventů je spojení technických a technologických poznatků z oblasti logistiky s moderními manažerskými metodami a ekonomickou stránkou podnikání. Proto jsou nedílnou součástí výuky vedle znalostí z oblasti techniky dopravy, teorie systému řízení, manipulace, skladování a obalů i poznatky z oblasti managementu nákupu, výroby a distribuce včetně řízení zpětných toků (odpady) a dopadů logistických aktivit na udržitelný rozvoj.

Rektorem VŠLG je od roku 2007 JUDr. Ivan Barančík, Ph.D., který je současně od roku 2011 místopředsedou České konference rektorů pro věcí legislativní a organizační, jako zástupce všech soukromých vysokých škol.

  1. Pane rektore, můžete uvést hlavní důvody, které Vás vedly k rozhodnutí zřídit edukační centrum v Písku?

Snahou vedení naší vysoké školy není pouze nabízet vysokoškolské vzdělávání, ale hledat vhodné partnery z oblasti podnikání, průmyslu, služeb pro spolupráci při vysokoškolském vzdělávání. Jde nám o co nejužší sepětí teorie a praxe. Nabízíme bakalářské a inženýrské vzdělávání v sídle školy v Přerově a v Praze. Při hledání dalších vhodných partnerů z praxe byl nám doporučen písecký region s hustou sítí podnikatelů a průmyslových zón jako potenciálních partnerů pro spolupráci a současně jako možnost pro jejich zaměstnance ke studiu. Zásadním pro rozhodnutí byl kontakt s vedením Technologického centra v Písku, poznání jejich strategických podnikatelských záměrů a následné projednání našeho záměru působit ve městě Písek se zástupcem vedení Města Písek. Při těchto jednáních došlo k většinové shodě, jak by měla vypadat spolupráce s praxí a co by měla přinést pro samotné Město Písek i pro blízký region a pro školu.

  1. Máte zmapovanou poptávku po studiu Logistiky a poptávku po absolventech vaší školy v jižních Čechách?

Předpokládáme, že primárně projeví zájem o studium současní zaměstnanci firem případně osoby samostatně výdělečně činné. Chceme poskytovat kvalitní technické vzdělávání a nejde nám o masovost, předpoklad je 30 až 40 studentů pro ročník. Jak jsem měl možnost se seznámit s Městem Písek i jeho okolím, tak pro budoucnost nám nabízí příležitost a skladba středních škol v Písku. Už teď víme o Střední odborné škole v Písku, která má obory Podnikání, Provoz a ekonomika dopravy, Autotronik, profil jejich absolventů má blízko k zaměření naších oborů. S vedením školy byla zahájená jednání o spolupráci.

Uplatnitelnost našich studentů je velice dobrá a počítáme, že existující i nově vznikající průmyslové zóny a poskytovatele různých služeb ve městě Písek a jeho okolí budou potřebovat absolventy bakalářského studia s technickým zaměřením.

  1. Můžete krátce konkretizovat obor a podmínky studia, které bude realizováno v Písku?

Našim záměrem je nabízet v Písku bakalářské studium v kombinované formě ve studijním oboru Dopravní logistika. Kombinována forma znamená, že studium je určeno především pro studenty, kteří nemohou každodenně docházet do prezenčního studia. Tato forma studia nejvíce vyhovuje osobám zaměstnaným, případně rodičům pečujícím o svého potomka neboť přednášky, konzultace a cvičení budou probíhat o sobotách přímo v Písku v objektu Technologického centra.

Teoretické poznatky a praktické dovednosti jsou u studentů bakalářského studia Dopravní logistika rozvíjeny tak, aby po skončení studia byli schopni řešit problémy spojené s řízením materiálových a informačních toků v organizacích nejrůznějšího typu a zastávat manažerské funkce ve výrobních podnicích, distribučních společnostech a podnicích poskytujících služby v podmínkách integrovaného logistického řetězce. Nespornou výhodou absolventů je spojení technických a technologických poznatků z oblasti logistiky s moderními manažerskými metodami a ekonomickou stránkou podnikání. Nedílnou součástí výuky jsou proto vedle znalostí z oblasti techniky dopravy, manipulace, skladování a obalů i poznatky z oblasti teorie řízení systému, managementu nákupu, výroby a distribuce včetně řízení zpětných toků a dopadů logistických aktivit na udržitelný rozvoj.

  1. Můžete nastínit další plány vaší školy v Písku?

V Písku chceme kromě úzké spolupráce s podnikatelským prostředím být také prospěšní i pro samotné město, kde můžeme nabídnout zkušenosti s řešením logistických procesů v životě infrastruktury města jako např. parkování, doprava a dopravní infrastruktura, reverzní logistika (odpady, svoz odpadu) apod. Jsme vděční za návrhy pro projektové práce studentů nebo jejich závěrečné práce, které mají reálný význam a přínos pro zadavatele.

  1. Proč jste zvolili k otevření edukačního centra VŠLG právě Technologické centrum Písek?

Jak jsem měl možnost poznat vedení TC v Písku, jejich současné podnikatelské aktivity a jejich strategii, tak nalézáme více průnikových témat při spolupráci. Například rozvíjející se rozvoj digitální společnosti, využití informačních technologii (v Přerově nabízíme studium v oboru Informační management), přístup k rozvoji a realizaci témat Smart City, podnikatelské klastry. Jsou to všechno významné projekty blízké budoucnosti na kterých se chceme podílet s našim akademickým sborem a se studenty.

  1. Spatřujete ve spolupráci s Technologickým centrem Písek perspektivu k dalšímu rozvoji VŠLG a jejích oborů?

Je nezbytné nechat pracovat čas pro vzájemné poznání a sladění výše uvedených procesů, ale už teď se jeví jako možné využití do budoucna zmíněný studijní bakalářský obor Informační management, který má nejblíž k podnikatelským aktivitám TCP, ale mohou vykrystalizovat i další společné záměry vzdělávací specializace v počátečním vzdělávání nebo celoživotním vzdělávání.

  1. Je pro vás zajímavé téma Smart City?

Určitě téma Smart City je pro nás zajímavé a bylo i pro naše rozhodování o působení v Písku podstatným. Máme svou představu o oblastech zapojení se do řešení témat Smart City. Tady chceme své aktivity koordinovat s Fakultou dopravy ČVÚT Praha s kterou úzce spolupracujeme v oblasti vzdělávání.

  1. Mohl byste popsat činnost vaší školy i mimo výukové aktivity, například z hlediska pořádání konferencí, účasti na veletrzích a podobně?

Vysoká škola logistiky od svého vzniku v roce 2003 rozvíjí velice aktivně třetí roli a tou je aktivní angažovanost mimo vzdělávání. Jsme aktivním členem České logistické asociace, Svazu spedice a logistiky České republiky, Rady vysokých škol, Evropská asociace pro bezpečnost IT (European Association for Security – EAS Europe), EUNIS-CZ (Evropská organizace pro univerzitní informační systémy – European University Information Systems-CZ) a několika dalších regionálních spolků v Olomouckém kraji zaměřených na rozvoj a inovace Olomouckého kraje (Krajská rada pro inovace, OK4Inovace, OK4EU, UNO – Unie neziskových organizací Olomouckého kraje a další).

VŠLG je držitelem certifikátu Evropské komise Diploma Supplement Label, jako ocenění kvality vysokoškolské instituce. Tento certifikát se uděluje jako ocenění za správné bezplatné udílení dodatku k diplomu všem absolventům a certifikát osvědčuje, že VŠLG splňuje náročná kritéria Evropské unie v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Již po páté se budeme podílet na odborné spolupráci při konání Mezinárodního veletrhu logistiky, skladování a manipulace, který se koná v Praze Letňanech (letos od 10. – 13. 5. 2016 a VŠLG má svou vlastní expozici a zajišťuje odbornou přednášku se zaměřením na budoucnost a rozvoj logistiky. Dalším významným fórem, na kterém se pravidelně prezentujeme je „Den České Logistiky“.

Každý rok pořádáme minimálně dvě odborné konference ve škole a na dalších se účastní s vystoupením naší kolegové. Vydáváme vlastní periodický internetový časopis Acta logistica Moravica (http://www.vslg.cz/).

Máme podepsáno 27 bilaterálních dohod s jinými univerzitami a vysokými školami v Evropě pro spolupráci v Erasmu. Nejužší spolupráci máme s Technickou univerzitou v Košicích, Žilinskou univerzitou, Latvian Maritime Academy a vysoké školy v Polsku.

V letošním roce pořádá VŠLG pro přední české a zahraniční odborníky z logistiky v Přerově ve dnech 12. – 13. října 17. ročník mezinárodní konference LOGI. Konference je tematicky zaměřená na diskusi o nových trendech a očekáváních v logistice, o logistických činnostech a službách a progresivních technologiích používaných v logistických procesech.

2016-10-14T13:42:42+00:00 2. května 2016|